Podziękowanie za współpracę…

Szanowni Panie i Panowie,
Przedstawiciele Regionalnych i Lokalnych Samorządów oraz Administracji Państwowej,
Pełnomocnicy Ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
Dyrektorzy, Kierownicy i Pracownicy regionalnych i lokalnych Urzędów,
Przedstawiciele środowisk Akademickich, Organizacji Pracodawców, Przedsiębiorców,
Drodzy Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych – na Pomorzu i w wielu miejscach
w Polsce i za granicą,

Drodzy Przyjaciele, Partnerzy, Darczyńcy i Sponsorzy,

Po blisko 10 latach aktywności na rzecz współpracy międzysektorowej w ramach reprezentacji pomorskich Organizacji Pozarządowych w Regionie oraz środowiskach lokalnych – Powiatach,  Miastach,  Gminach czy Sołectwach – nadszedł czas,  aby  przekazać  ten  zaszczyt, honor i obowiązek zarazem innym zaangażowanym przedstawicielom sektora pozarządowego. Jest to dla mnie doskonała okazja, aby PODZIĘKOWAĆ PAŃSTWU za wieloletnią współpracę z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych, której miałem honor i zaszczyt przewodniczyć.  Nawet  jeśli były to tylko sporadyczne relacje i kontakty bezpośrednie, to z całą pewnością działania, propozycje oraz rekomendacje wypracowywane przez PROP pojawiały się w przestrzeni działań rozwojowych jak również współpracy na rzecz organizacji pozarządowych.

Dziękuję z całego serca za możliwość partnerskiego współdziałania, nabywania wiedzy oraz doświadczenia w tym wszystkim, co służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz włączeniu społecznemu i rozwojowi organizacji obywatelskich.

Oczywiście mając społeczną i pozarządową naturę nadal będę kontynuował podjęte działania na    rzecz   systematycznego   budowania   szerokiego  międzysektorowego i międzypokoleniowego partnerstwa w ramach Pomorskiego Forum Partnerstwa i Współpracy, w tym szczególnie w ramach kompleksowego międzypokoleniowego programu „Senior Pomorski”. Tematy te będą kontynuowane w ramach działań Stowarzyszenia „Podaj Rękę” i Pomorskiego Forum Międzysektorowego, do współpracy zapraszając wszystkich, którym na sercu leżą sprawy społeczne i obywatelskie.

 

Dziękując raz jeszcze za współpracę gorąco zachęcam do jej systematycznego rozwijania oraz propagowania, gdyż tylko wspólnie możemy stawić czoła coraz większym wyzwaniom naszych czasów.

 

 

   Z wyrazami wdzięczności i szacunku

 

M a r e k   O l e c h n o w i c z

 

 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Komunikat Komisji Wyborczej wyborów do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowej 2019

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac Komisji Wyborczej do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, zgodnie z procedurą wyborczą rozpoczęło się głosowanie na zgłoszonych kandydatów.

Przypominamy, że głos oddawany jest na kandydatów do PROP w subregionach. Jedna organizacja może poprzeć jednego kandydata ze swego regionu.
Forma głosowania – zgodnie z procedurą wyborczą papierowo, bądź elektronicznie.

Dokumenty do pobrania:
Karta głosowania PROP 2019
Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej PROP 26 04 2019

Termin głosowania:
29.04.2019 do 20.05.2019
do godz. 15:30 w wersji papierowej (dostarczenie do siedziby Fundacji RC: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 5) lub elektronicznie do godz. 23:59 na adres: wyboryPROP@fundacjarc.org.pl

Komisja Wyborcza PROP

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do wysłanego wczoraj zaproszenia do zgłaszania przez pomorskie organizacje pozarządowe kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

w załączeniu przesyłam aktualnie wymagane dokumenty.

Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania – Załącznik nr 1 do Trybu) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem: „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:

1)    imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 3 do Trybu);

2)    oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 1 do uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019).

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dostępne na stronie: https://rops.pomorskie.eu/-/wybory-do-pomorskiej-rady-dzialalnosc-pozytku-publicznego , https://bip.pomorskie.eu/a,61234,ogloszenie-2819.html

 

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Rutkowski

Inspektor

Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
tel. 58 32 68 894

www.rops.pomorskie.eu

Zal._1_do_Trybu_Karta_zgloszenia_kandydata Zal._3_do_Trybu_Imienna_rekomendacja Zał.1_do uchwały z 02.04.2019_oświadczenie kandydata Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Zal._1_do_Trybu_Karta_zgloszenia_kandydata

Zal._3_do_Trybu_Imienna_rekomendacja

Zał.1_do uchwały z 02.04.2019_oświadczenie kandydata

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Wybory do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy do zgłaszania Kandydatów do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz udział w głosowaniu zgodnie z załączoną procedurą wyborczą.

procedurawyboryPROP2019

procedurawyboryPROP2019

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Konsultacje Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Wojewoda Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do konsultacji Programu Współpracy na rok 2019.

Wypełniony formularz w wersji elektronicznej można zgłaszać na adres: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl  w terminie do dnia 05.11.2018 r.

Do pobrania:
Formularz konsultacji Programu na rok 2019
Ogłoszenie o konsultacjach Programu na rok 2019
projekt programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Czy połączenie wyborów do PROP z wyborami do PRDPP to dobry kierunek?

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych otrzymała w Gdyni podczas Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych zgodę na wydłużenie kadencji do czasu wyborów Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Okazało się to nieco kłopotliwe gdyż ze względu na nieco wydłużony tryb powoływania tej drugiej (PRDPP) jej kadencja zakończy się dopiero wiosną 2019 roku. Wydłużona kadencja Rady będzie zatem trwała ponad 3 lata. Nie jest to szczególnie znaczący okres. Zwłaszcza gdy kontekst wyborczy (wybory samorządowe) i tak nie pozwoliłby na jakieś szczególne możliwości nawiązywania relacji przez nowy skład. Czytaj dalej…

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

 

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

Projekt programu dostępny jest:

 • na stronach internetowych Urzędu www.pomorskie.eu oraz www.rops.pomorskie.eu;
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp;
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27;
 • w Biurze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, p. 330, w godzinach od 7.45 do 15.45.

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 14 września 2018 r. do 24 września 2018 r. za pomocą formularza w wersji Word dostępnego na stronie https://rops.pomorskie.eu oraz podczas spotkań konsultacyjnych:

 • 20.09.2018 r. Kartuzy – godz. 15.00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach ul. 3 Maja 16A;
 • 21.09.2018 r. Debrzno – godz. 10.00 siedziba Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno ul. Ogrodowa 26.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: m.julkowska@pomorskie.eu w terminie do 24.09.2018 roku, do godziny 15.45.

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Osobami do kontaktu są:
Agata Chrul, kierownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel.: 58 32 68 572,
Magdalena Jułkowska, pracownik Biura, tel.: 58 32 68 897.

Do pobrania:

formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu PW 2019
PW SWP z NGO na rok 2019_do konsultacji

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy wraz z Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych

Drodzy,

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy które wraz z Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych odbywać się będzie w dniach 14 – 15 września w Gdyni oraz Chmielnie zgromadzi co najmniej 300 Uczestniczek i Uczestników. Swoją obecność potwierdziła dotąd ponad połowa przedstawicieli JST, przedstawiciele pomorskich uczelni wyższych, pracodawców i przedsiębiorców. Pomorskie organizacje pozarządowe reprezentowane są na liście zgłoszonych jak dotąd przez około 110 osób, w tym także reprezentanci środowisk senioralnych z naszego województwa. Oczywiście wciąż gotowi jesteśmy na przyjęcie kolejnych zgłoszeń.

Informacja dla mediów, w której zawarte zostały istotne założenia i cele Forum znajdują się w załączniku, gdzie znaleźć można także pozostałe elementy zawartości merytorycznej – to wciąż wersje modyfikowalne, a zatem zachęcam do wnoszenia uwag czy propozycji dotyczących istotnych dla rozwoju sektora pozarządowego na Pomorzu, które należałoby poruszyć podczas Forum. Z pewnością poruszony zostanie podczas Forum temat związany z upływem kadencji Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, której termin uzależniony został od wyborów do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a te odbyć się mają w pierwszej połowie 2019 roku. W związku z tym PROP – zgodnie z decyzją Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w dniu 23.09.2015 r. w Gdyni – przyjął jako termin upływu bieżącej kadencji Rady dzień powołania PRDPP nowej kadencji. Wraz z tym istotnej zmianie ulegnie sposób wyboru Członkiń i Członków Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz sposób reprezentacji PROP w Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego – w skrócie możemy określić ten proces jako swoiste uwspólnienie procesu wyborczego oraz uwspólnienie części składu obu Rad. To zagadnienie również poruszone zostanie podczas części Forum z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych. Inne istotne założenia programu Forum, proponowane narzędzia i ścieżki ich wdrażania znajdują się w załączonym materiale. Załączamy także graficznie ubogaconą wersję Pomorskiego Systemu Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych, który będzie podstawowym materiałem źródłowym do pracy podczas Forum. Zachęcamy do zapoznania się z programem, materiałami oraz udziału w Forum, a jeśli z jakichś powodów będzie to niemożliwe – do przesyłania uwag, sugestii, propozycji etc.
Pomorski System Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych – folder
Program Forum 14.09
Program Forum 15.09
Pomorskie_Forum_Partnerstwa_i_Współpracy_zakres_tematyczny
Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy 2018 – informacja_media

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy – Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Gdynia – Chmielno, 14 – 15 września 2018 r.

Szanowni Państwo,                                     

Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, pomorskie organizacje pozarządowe, wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, Prezydentem Miasta Gdyni, Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych, Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają na Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy wraz z Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w dniach 14-15 września 2018 roku.

Wydarzenie ma na celu nie tylko miłe, owocne i w przyjaznej atmosferze spędzenie czasu. Ma ono na celu zwłaszcza określenie ram modelu współpracy międzysektorowej WSZYSTKICH SEKTORÓW zaangażowanych lub zainteresowanych aktywnością na rzecz rozwoju społecznego, a nade wszystko odbudowanie KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I OBYWATELSKIEGO w naszym Regionie. Prosimy w związku z tym o szczególną motywację do udziału w tym wydarzeniu, zwłaszcza Przedstawicieli i Przedstawicielek pomorskich Organizacji Pozarządowych, gdyż Administracja, Wyższe Uczelnie i Przedsiębiorcy z pełnym natężeniem potwierdzają swoją obecność…

Szczegóły w załączeniu.

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy 2018 – wprowadzenie_program_roboczy

Program Forum 14.09 (4) (1)     Program Forum 15.09 – (2) (1)

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy 2018 – Formularz Zgłoszeniowy (1) (2)

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy 2018 – Formularz Zgłoszeniowy (1) (2)

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy 14 – 15 września 2018

Drodzy Przedstawiciele i Przedstawicielki Organizacji Pozarządowych, Administracji, Biznesu, Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – Wszyscy, którym na sercu leżą sprawy społeczne i obywatelskie naszego Regionu.

Miło mi poinformować, że w dniach 14 i 15 września br. odbędzie się wydarzenie, jakiego w naszym województwie jeszcze nie było. Jednak nie o prestiż chodzi a o istotę wydarzenia: Przedstawicielki i Przedstawiciele wszystkich sektorów istotnych dla rozwoju oraz podjęcie stojących przed nami wyzwań społecznych i obywatelskich spotkają się w jednym miejscu i w jednym celu.

W uroczystym klimacie zainaugurowane zostanie subtelnie ale zarazem systematycznie i konsekwentnie przygotowywane POMORSKIE FORUM MIĘDZYSEKTOROWE, które ma się stać partnerskim modelem rozwiązywania wyzwań oraz problemów społecznych i obywatelskich na Pomorzu.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco, jednak już dziś zapraszamy i gorąco zachęcamy do ZAREZERWOWANIA SOBIE w kalendarzach co najmniej pierwszego dnia Pomorskiego Forum tj. 14 września (piątek) Szanownych Państwa – Marszałka i Przedstawicieli Sejmiku oraz Zarządu Województwa Pomorskiego, Wojewodę Pomorskiego, Panie i Panów Starostów, Prezydentów i Burmistrzów Miast, Wójtów Gmin, Rektorów pomorskich Uczelni Wyższych, Przedstawicieli Pracodawców oraz pomorskich Przedsiębiorców. I rzecz jasna bardzo gorąco zapraszam i liczę na czynny oraz liczny udział Przedstawicielki i Przedstawicieli pomorskich Organizacji Pozarządowych, Grup Nieformalnych i innych zacnych gremiów zainteresowanych oraz zaangażowanych w rozwój społeczny i obywatelski województwa pomorskiego.

 

W imieniu Organizatorów tj. PROP, Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, COP Pruszcz Gdański, „Akademia Trzeciego Sektora” – Marek Olechnowicz
Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane
 • Projekt dofinansowany
  został ze środków
  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  w ramach
  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 - 2020

Copyright © 2019 All rights reserved.
Strona wykonana dla PROP – Pomorska Rada Organizacji PozarzÄ
przez Krzysztof Markowski w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.


Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.